Krisis sa Coronavirus: Ano ang Dapat Gawin Kapag Kailangan Ko ng Emergency na Doktor?

Kailan ako dapat tumawag sa 911 at kailan ako dapat tumawag sa on-call na serbisyong medikal?

Ang emergency number 112 ay nakalaan para sa mga emergency. Bilang pangkalahatang tuntunin, dapat mo lang i-dial ang 112 kung isa o higit pang tao ang nasa pagkabalisa at maikli ang oras. Ito ang kaso, halimbawa, sa kaganapan ng pananakit ng dibdib, matinding igsi ng paghinga o isang aksidente.

Ang serbisyong medikal na on-call 116117 ay ang iyong contact kung kailangan mo ng medikal na payo ngunit hindi ito isang emergency. Gayundin, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa coronavirus at mga sintomas nito, i-dial ang 116117. Gayunpaman, dahil sa mataas na demand sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring may mga oras ng paghihintay.

Ano ang gagawin kung sa tingin mo ay nahawaan ka ng coronavirus, mababasa mo sa artikulong Coronavirus: Ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng (posibleng) impeksyon?

Maaari ba akong mag-dial sa 112 sa kabila ng krisis sa corona?

Maaari pa ba akong pumunta sa emergency room?

Ang emergency room, katulad ng 112, ay nakalaan para sa mga emerhensiya - kahit na sa panahon ng kasalukuyang krisis sa Corona. Maraming mga ospital ang kasalukuyang naghihiwalay sa mga taong may mga sintomas sa paghinga mula sa ibang mga pasyente bilang pag-iingat. Ito ay upang maiwasan ang posibleng panganib ng impeksyon ng corona virus sa emergency room.

Sa pangkalahatan, manatili sa bahay kung maaari at bisitahin lamang ang emergency room kapag may emergency. Kung mayroon kang mga agarang tanong, maaari kang makipag-ugnayan sa on-call service at i-dial ang 116 117.

Kailangan ko bang banggitin ang mga sintomas ng corona (ubo/lagnat/kahirapan) kapag tumatawag sa 911?

Kung mayroon kang mga sintomas tulad ng ubo, igsi ng paghinga o lagnat, banggitin ang mga ito - anuman ang dahilan kung bakit kailangan mo ng emergency na tulong medikal! Upang maiuri nang tama ng mga tauhan ng emerhensiyang medikal ang kaso at mabigyan ang pasyente ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga, kailangan nilang malaman ang tungkol sa lahat ng mga sintomas ng tao.

Kailangan ko bang banggitin ang pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawaan ng coronavirus o nasa mga lugar na mapanganib?

Oo. Kung nakipag-ugnayan ka sa isang taong nahawaan ng coronavirus o kamakailan ay nasa isang mapanganib na lugar, sabihin sa serbisyo ng ambulansya sa pamamagitan ng telepono. Ang mga paramedic at emergency na doktor ay maaaring gumawa ng naaangkop na mga hakbang sa proteksyon.

Ang isang pangkalahatang-ideya ng mga lugar na may panganib ay matatagpuan dito.

Gagamutin ba ako kung mayroon akong mga sintomas ng impeksyon sa coronavirus?

Oo. Gagamot ng mga emergency na doktor at paramedic ang sinumang pasyente, kahit na may mga sintomas ng impeksyon sa coronavirus. Sa kasong ito, ang mga doktor ay magsasagawa ng mga hakbang sa kaligtasan upang maiwasan ang kanilang sarili na mahawa. Kung pinahihintulutan ng kalusugan ng pasyente, bibigyan siya ng proteksyon sa bibig-ilong.

Nagpositibo ako sa Sars-CoV-2. Makakakuha ba ako ng tulong mamaya dahil dito?

Anong impormasyon ang kailangan kong magkaroon ng handa para gumawa ng emergency na tawag?

Kapag gumawa ka ng emergency na tawag, ihanda ang sumusunod na impormasyon:

  • Saan may nangyari?
  • Ano ang nangyari?
  • Ilang tao ang nasugatan?
  • Sino ang nag-uulat ng emergency?
  • Maghintay para sa mga posibleng callback!

Sagutin ang lahat ng tanong nang totoo. Pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin at maghintay kasama ang biktima hanggang sa dumating ang emergency na manggagamot.

Makakahanap ka rin ng higit pang impormasyon sa first aid sa aming page ng pangkalahatang-ideya ng "First aid".