ID card ng may kapansanan – Sino ang karapat-dapat?

Sino ang karapat-dapat?

Sa Germany, ang sinumang makapagpapatunay ng antas ng kapansanan (GdB) na hindi bababa sa 50 porsiyento ay itinuturing na malubhang may kapansanan (ayon sa German Social Security Code IX) at may karapatan sa pass ng isang taong may malubhang kapansanan. Ang GdB ay tinukoy ayon sa kung paano nakakaapekto ang mga kapansanan sa kalusugan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay namarkahan sa digri ng sampu mula 20 hanggang 100. Ang mga indibidwal na kapansanan ay kasama lamang kung ang mga ito lamang ay nagkakaloob ng GdB na hindi bababa sa 10.

Kung mayroon kang permanenteng kapansanan sa lahat ng bahagi ng pang-araw-araw na buhay nang higit sa anim na buwan, maaari kang mag-aplay para sa pagkilala sa matinding kapansanan. Ang katayuang ito ay nagdadala ng ilang mga pakinabang - parehong pinansyal at praktikal. Para sa kadahilanang ito, dapat suriin ng lahat ng nangangailangan ng pangangalaga kung natutugunan nila ang mga kinakailangan para sa matinding kapansanan at kung maaari silang makinabang mula sa card.

Sa Switzerland, walang general disability pass o severely disabled person's pass. Sa halip, magagamit ang iba't ibang indibidwal na card. Halimbawa, ang mga taong may malaking kapansanan sa paglalakad ay maaaring mag-aplay para sa isang parking card. Mas mura ang paglalakbay sa Swiss Federal Railways (SBB) kung mayroon kang ID card para sa mga biyaherong may kapansanan, ID card para sa mga bulag at may kapansanan sa paningin o may diskwentong GA travelcard.

application

Mula noong Enero 1, 2015, ang mga ID card para sa mga malubhang may kapansanan ay naibigay lamang sa format ng credit card sa Germany. Gayunpaman, nananatiling wasto ang mga lumang ID card – hindi na kailangang palitan ang mga ito.

Karaniwang pinoproseso ng mga tanggapan ng pensiyon ang mga aplikasyon para sa matinding kapansanan. Kung hindi man, may mga contact person sa mga lokal na tanggapan ng kapakanan, mga tanggapan ng kapakanang panlipunan o mga tanggapan ng mga munisipal na mamamayan. Ang mga tanggapan ng pensiyon at mga lokal na awtoridad ay kadalasang nagbibigay ng mga sheet ng impormasyon at mga form ng aplikasyon upang gawing mas madali ang proseso. Sa maraming pederal na estado, maaari kang mag-aplay para sa isang kard para sa kapansanan online.

Kung kinakailangan, ang tanggapan ng pensiyon ay magkokomisyon ng opinyon ng eksperto. Kung hindi, susuriin ka ng mga doktor sa opisina ng pensiyon batay sa mga magagamit na medikal na ulat. Pagkatapos suriin ang lahat ng mga dokumento, tinutukoy nila ang antas ng kapansanan (GdB) at nagpasya sa pagkilala bilang isang taong may malubhang kapansanan. Ang bisa ng sertipiko ay karaniwang limitado sa limang taon at maaaring palawigin ng dalawang beses. Kung ang iyong kapansanan ay hindi magbabago sa hinaharap, ang pass ay maaari ding maibigay para sa isang walang limitasyong panahon.

Sa Austria, available na ang disability pass sa format ng credit card mula noong Setyembre 1, 2016. Gayunpaman, nananatiling valid ang mga pasaporte na inisyu nang mas maaga.

Ang aplikasyon para sa isang disability pass ay dapat isumite sa isang rehiyonal na opisina ng Ministri ng Social Affairs. Ang nakumpletong aplikasyon ay dapat na sinamahan ng isang larawan pati na rin ang mga abiso, mga natuklasan at mga paghatol o mga detalyadong ulat sa medikal (tulad ng kasaysayan ng medikal, mga natuklasan, atbp.).

Sa Switzerland, ang mga permit sa paradahan ay makukuha mula sa mga kaugnay na awtoridad sa cantonal kung sakaling magkaroon ng malaking kapansanan sa paglalakad. Maaari mong i-download ang nauugnay na form mula sa website ng Association of Road Traffic Offices (https://strassenverkehrsaemter.ch). Ang karagdagang impormasyon sa mga konsesyon sa paglalakbay para sa mga manlalakbay na may kapansanan at kung paano mag-aplay ay matatagpuan sa website ng SBB (https://www.sbb.ch).

Bilang karagdagan sa larawan ng pasaporte, ang awtoridad na nag-isyu, ang panahon ng bisa at ang GdB, ang ID card ng taong may malubhang kapansanan na available sa Germany ay naglalaman din ng tinatawag na mga marka. Nagbibigay ang mga ito ng impormasyon tungkol sa mga praktikal na epekto ng kapansanan. Madalas mahanap ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga ang mga markang G, aG, B, H, RF, Bl at Gl sa kanilang ID card.

” G: Makabuluhang kapansanan sa paglalakad: Ang G mark ay naglalarawan ng isang makabuluhang kapansanan sa kadaliang kumilos sa trapiko sa kalsada. Nangangahulugan ito na ang taong may kapansanan ay hindi maaaring maglakad sa mga distansya sa kanilang distrito - mga dalawang kilometro sa kalahating oras. Ito ay nakasalalay lamang sa distansya, hindi sa mga lokal na partikularidad tulad ng hindi pantay na kondisyon ng lupa sa mga daanan sa paligid ng bahay. Hindi isinasaalang-alang ang mga paghihigpit sa paglalakad na may kaugnayan sa edad. Ang mga panloob na karamdaman, mga seizure o mga karamdaman sa oryentasyon ay nakakaapekto rin sa kakayahang lumipat.

” B: Awtorisado na samahan sa lahat ng oras: Ang mga hindi makakagamit ng pampublikong transportasyon nang walang panganib sa kanilang sarili at sa iba nang walang palagiang kasama (hindi kailangang naroroon sa lahat ng oras ang kasama) ay tumatanggap ng markang B.

” H: Kawalan ng magawa: Ang sinumang nangangailangan ng permanenteng tulong mula sa iba para sa mahahalagang aktibidad tulad ng pagkain o pag-inom ng hindi bababa sa anim na buwan ay tumatanggap ng markang H. Ang mga kinakailangan ay katulad ng para sa pag-uuri sa antas ng pangangalaga 3 ng long-term care insurance.

” RF: Exemption sa o pagbabawas ng obligasyon na magbayad ng mga bayarin sa pagsasahimpapawid: Ang mga taong bingi ay maaaring ganap na hindi mabayaran sa pagbabayad ng mga bayarin sa pagsasahimpapawid. Ang mga taong hindi gaanong malubha sa paningin at may kapansanan sa pandinig ay maaaring mabawasan ang bayad sa pagsasahimpapawid sa 5.83 euro. Nalalapat din ito sa mga taong may mga kapansanan na ang antas ng kapansanan ay permanenteng hindi bababa sa 80, na hindi rin makalahok sa mga pampublikong kaganapan dahil sa kanilang kalagayan at nabigyan ng markang "RF".

” Bulag: Ang isang taong may ganitong palatandaan ay bulag, malubhang may kapansanan sa paningin o may kapansanan sa paningin dahil sa dysfunction ng utak (cerebral blindness).

” TBl: Nalalapat ang sign na ito sa mga taong bingi at ipinakilala noong 2016. Nalalapat ito kung mayroong antas ng kapansanan na hindi bababa sa 70 dahil sa kapansanan sa pandinig at 100 dahil sa kapansanan sa paningin.

Mga kalamangan ng pass ng isang taong may malubhang kapansanan

Kung maibigay ang ID card ng isang taong may malubhang kapansanan, maaaring samantalahin ng pasyente at ng kanilang mga kamag-anak ang iba't ibang benepisyo at tulong depende sa marka at antas ng kapansanan na iginawad. Kabilang dito ang

Ayon sa marka

” G: Para sa mga taong may malubhang kapansanan at bingi (markahan G at Gl), ang buwis sa sasakyang de-motor ay binabawasan ng 50 porsiyento. Bilang kahalili, maaari silang bumili ng token para sa isang personal na kontribusyon na, kasama ng ID card ng taong may malubhang kapansanan, ay nagbibigay sa kanila ng libreng lokal na pampublikong sasakyan. Ito ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 72 euro bawat taon (36 euro bawat anim na buwan). Ang mga taong mababa ang kita (lalo na ang mga tumatanggap ng pangunahing suporta sa kita), gayundin ang mga bulag at walang magawang tao, ay hindi nagbabayad ng sarili nilang kontribusyon. Ang pagbabawas o exemption sa buwis ay nalalapat lamang sa isang sasakyan (kotse, motorsiklo o motorhome).

” aG: Tanging ang mga taong may malubhang kapansanan na may ganitong entry ang maaaring pumarada sa mga espesyal na itinalagang parking space. Ganap silang exempt sa buwis sa sasakyan at maaari ding makatanggap ng token para sa libreng lokal na pampublikong sasakyan.

” H: Kung ang taong may kapansanan ay may-ari ng isang sasakyan, sila ay ganap na exempted sa buwis sa sasakyan. Ang mga gastos sa sasakyan ay maaari ding i-claim bilang isang pambihirang pasanin sa ilalim ng batas sa buwis. Bilang karagdagan, ibinibigay ang libreng transportasyon sa pampublikong sasakyan. Ang sinumang personal na nagmamalasakit sa isang taong walang magawa sa kanilang sarili o sa tahanan ng taong may kapansanan ay maaaring mag-claim ng mga aktwal na gastos o isang lump sum para sa mga layunin ng buwis.

” RF: Ang mga taong ito ay exempt o bahagyang exempt sa obligasyon na bayaran ang bayad sa pagsasahimpapawid at makatanggap ng pagbawas sa pangunahing bayad para sa telepono. Ang exemption ay dapat ilapat sa pamamagitan ng sulat sa GEZ. Posible ang pagbawas sa mga singil sa telepono sa pamamagitan ng pagsusumite ng aplikasyon sa Deutsche Telekom.

” Bulag: Maaaring mag-aplay ang mga bulag para sa mga konsesyon sa buwis, exemption sa buwis sa sasakyan, libreng paglalakbay sa lokal na pampublikong sasakyan, exemption sa mga bayarin sa pagsasahimpapawid at buwis sa aso para sa kanilang guide dog, mga pagbawas sa mga singil sa koreo at telepono. Sa Bavaria, maaari ka ring mag-aplay para sa allowance ng isang bulag.

” Gl: Ang mga bingi ay maaaring mag-claim ng libreng pampublikong sasakyan o pagbabawas ng buwis sa sasakyan sa kanilang sariling sasakyan. May karapatan silang gumamit ng sign language sa mga administratibong pamamaraan.

Pangkalahatan

Ayon sa Seksyon 574 ng German Civil Code (BGB), pinahusay ng mga nangungupahan ng isang apartment ang proteksyon laban sa dismissal kung ang pagpapaalis ay magdudulot ng hindi makatwirang paghihirap dahil sa matinding kapansanan.

Ang nasabing sertipiko ay may karagdagang mga pakinabang para sa mga taong nasa trabaho: Anumang pagpapaalis ay dapat na aprubahan ng pangunahing tanggapan ng welfare ng lokal na awtoridad kung saan ka nakatira. Ang mga taong may malubhang kapansanan ay may limang araw pang bakasyon at maaaring magretiro sa edad na 63.

Espesyal na kaso ng demensya

Ang mga pasyente ng demensya sa partikular ay patuloy na umaasa sa suporta at patnubay ng iba. Sa mga advanced na yugto ng sakit, ang dementia ay kinikilala bilang isang malubhang kapansanan sa Germany. Ang mga karagdagang pisikal na sakit ay hindi isang kinakailangang pangangailangan.

Ang aplikasyon at pagtatasa ng malubhang katayuan ng kapansanan ay isinasagawa sa parehong paraan tulad ng para sa mga pisikal na kapansanan. Gayunpaman, ang mga pasyente ng dementia ay iginawad lamang sa katayuan ng kapansanan sa ilalim ng ilang mga kundisyon:

” G: Kung ang kakulangan sa atensyon at mga kasanayan sa oryentasyon ay humantong sa mas mataas na panganib ng mga aksidente kapag tumatawid sa kalsada, halimbawa.

” aG: Kahit na ang pinakamatinding orientation disorder sa mga pasyente ng dementia ay hindi sapat upang matanggap ang sign na ito. Ang batayan para sa sign na ito ay isang purong pisikal na kapansanan.

” B: Kung ang paggamit ng pampublikong transportasyon ay posible lamang sa tulong dahil sa mga umiiral na orientation disorder.

” H: Kung kailangan na ng mga pasyente ng dementia ang patuloy na tulong sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbibihis, personal na kalinisan, pagkain at kadaliang kumilos.