Paglabas mula sa ospital

Mula noong Oktubre 2017, ang ospital ay obligado sa ilalim ng tinatawag na “discharge management” (na tinatawag ding “care or transition management”) na simulan ang anumang kinakailangang follow-up na pangangalaga pagkatapos ng pag-ospital.

Sa kontekstong ito, inaayos ng ospital, halimbawa, ang mga hakbang sa rehabilitasyon ng outpatient pagkatapos ng pamamalagi sa ospital o pati na rin ang follow-up na paggamot sa inpatient (inpatient rehab).

Sa oras ng paglabas, ang tulong sa bahay ay maaari ding ayusin at - kung kinakailangan - isang paglipat sa isang nursing home.

Gayunpaman, ang lahat ng mga hakbang na ito ay hindi obligado para sa iyo bilang isang pasyente: maaari mo ring tanggihan ang mga hakbang na ito sa tulong – na dapat mong kumpirmahin sa pamamagitan ng isang lagda.