Batas sa pangangalaga – Mahalagang impormasyon

Guardianship – ang mga dahilan

Sa Germany, noong 1992, pinalitan ng guardianship bilang legal na pangangalaga para sa kapakanan ng taong kinauukulan ang guardianship at infirmity guardianship na umiiral hanggang noon. Ang bentahe ng guardianship ay ang taong nasa ilalim ng guardianship ay may mas maraming karapatan at ang guardian ay may higit na kontrol. Bilang karagdagan, ang isang direktiba sa pangangalaga ay hindi kailangang maging komprehensibo, ngunit maaari lamang ilapat sa ilang mga lugar.

Ang kinakailangan para sa pangangalaga ay isang layunin na pangangailangan para sa tulong at suporta. Ito ay maitatag lamang kung ang kinauukulan ay hindi na kayang pamahalaan ang kanilang mga gawain nang walang tulong. Ang mga dahilan para dito ay maaaring sakit sa isip, congenital mental, pisikal o sikolohikal na kapansanan. Ang isang halimbawa ng kapansanan sa pag-iisip ay ang pagkasira ng pag-iisip sa mga pasyente ng dementia.

Iba't ibang mga regulasyon sa Austria at Switzerland

Ang representasyon ng mga nasa hustong gulang ay dapat lamang ilapat sa mga lugar kung saan ito ay ganap na kinakailangan. Upang matiyak ito, nagkaroon ng apat na anyo (o antas) ng representasyon ng nasa hustong gulang mula noong Hulyo 1, 2018:

 • Proxy sa pangangalagang pangkalusugan: Sa pamamagitan ng isang proxy sa pangangalagang pangkalusugan, sinumang ganap na may kakayahang gumawa ng mga desisyon ay maaaring tukuyin nang eksakto kung sino ang maaaring kumilos sa kanilang ngalan sa hinaharap kung hindi na nila ito magagawa sa kanilang sarili. Maaari ka ring magtalaga ng iba't ibang awtorisadong kinatawan para sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng proxy sa pangangalagang pangkalusugan, maaari mong mapanatili ang pinakamalaking posibleng pagpapasya sa sarili sa mga yugto kung saan hindi ka na makakagawa ng mga desisyon nang mag-isa. Maaari mong basahin ang higit pa tungkol dito.
 • Nahalal na kinatawan ng nasa hustong gulang: Kung ang isang tao ay hindi nakagawa ng mga probisyon sa pamamagitan ng isang proxy sa pangangalagang pangkalusugan, kung minsan ay posible pa rin para sa mga taong hindi na ganap na kayang kumilos na humirang ng isang nahalal na kinatawan ng nasa hustong gulang para sa kanilang sarili.
 • ayon sa batas na representasyon ng nasa hustong gulang: Mula noong Hulyo 2018, pinalitan nito ang "kapangyarihan ng representasyon ng mga susunod na kamag-anak" at isang opsyon kung walang ginawang proxy sa pangangalagang pangkalusugan at hindi posible ang "nahalal na representasyon ng nasa hustong gulang."
 • Judicial adult representation: Pinapalitan nito ang dating “guardianship” at maaaring isaalang-alang kung walang power of attorney at walang ibang kinatawan ng nasa hustong gulang (nahalal o ayon sa batas) ang posible.

Halimbawa, ang KESB ay maaaring mag-utos ng pangangalaga kung ang isang tao ay hindi na kayang mag-asikaso ng mga mahahalagang bagay sa kanilang sarili. Sa madaling salita, itinalaga ang isang tagapag-alaga at tiyak na tinutukoy kung aling mga bahagi ng buhay ng tao (hal. pabahay, pera, kalusugan) ang pananagutan nila at kung anong mga opsyon ang mayroon sila. Alinsunod dito, may iba't ibang uri ng guardianship.

Halimbawa, sa kaso ng isang kasamang guardianship, ang tagapag-alaga ay nag-aalok lamang sa taong may kinalaman sa mababang limitasyon ng payo at suporta – ngunit ang taong kinauukulan ay nananatiling responsable para sa lahat ng mga bagay. Sa kaso ng tulong ng kinatawan, sa kabilang banda, ang tagapayo ay maaaring magtapos ng mga kontrata at magsagawa ng mga transaksyon sa ngalan ng taong kinauukulan. Sa kaso ng participatory guardianship, ang taong kinauukulan at ang tagapag-alaga ay maaari lamang gumawa ng mga desisyon (tulad ng pagtatapos ng mga kontrata) na may pahintulot ng isa't isa.

Nagmumungkahi ng pangangalaga

Sa Germany, kahit sino ay maaaring mag-aplay sa karampatang lokal na hukuman (guardianship court) para sa guardianship kung may makatwirang hinala na sila o ang ibang tao ay hindi na makayanan ang pang-araw-araw na buhay nang walang legal at organisasyonal na tulong.

Dapat suriin ng korte ng pangangalaga ang aplikasyong ito at humirang ng eksperto. Ito ang mga empleyado ng korte na bumibisita sa taong kinauukulan sa kanilang kapaligiran sa pamumuhay at mga doktor na nagdodokumento ng kanilang estado ng kalusugan.

Kung naramdaman na ang taong kinauukulan ay hindi sapat na kumatawan sa kanilang mga interes, ang isang tagapag-alaga na ad litem ay itinalaga para sa tagal ng paglilitis sa korte. Ito ay maaaring isang pinagkakatiwalaang tao ng taong kinauukulan, isang abogado o isang empleyado ng mga awtoridad at mga asosasyon ng pangangalaga.

Pagdinig ng hudisyal

Ang isang hukom ay nagpasiya sa pangangailangan para sa pangangalaga at paghirang ng isang tagapag-alaga. Natatanggap niya ang lahat ng mga ulat ng eksperto at dapat bumuo ng isang personal na impresyon ng taong kinauukulan. Upang gawin ito, binisita niya ang taong kinauukulan sa ospital, sa isang care home o sa bahay. Gayunpaman, ang taong kinauukulan ay maaari ding tumanggi sa isang pagdinig sa kanilang pribadong kapaligiran. Ang pagdinig pagkatapos ay magaganap sa korte.

Sa isang pangwakas na pagpupulong, ipinapaliwanag ng hukom sa taong inaalagaan kung paano siya magpapasya.

Sino ang nagiging tagapag-alaga?

Kung ang hukuman ay hindi nakakaalam ng isang pinagkakatiwalaang tao na handang pumalit sa pangangalaga, ang isang propesyonal na tagapag-alaga ay hihirangin. Ang mga ito ay maaaring mga social worker o abogado na kumikita mula sa pagkatawan at pag-aalaga sa isang malaking grupo ng mga tao sa kanilang pangangalaga. Ang mga propesyonal na tagapag-alaga ay karaniwang tumatanggap ng flat-rate na bayad. Kung ang isang indibidwal na tao ay hindi makapagbigay ng pangangalaga, ang isang asosasyon ng pangangalaga o isang pampublikong awtoridad ay maaaring italaga bilang isang tagapag-alaga.

Saklaw ng pangangalaga

Ang Guardianship ay naka-set up lamang para sa mga lugar ng responsibilidad na hindi kayang gawin ng taong kinauukulan nang nakapag-iisa. Depende sa kakayahan ng tao, ang alinman sa komprehensibong pangangalaga o pangangalaga para sa mga sumusunod na lugar ay naka-set up:

 • Medikal na paggamot at pangangalaga sa kalusugan
 • Pangangalaga sa ari-arian
 • Karapatan sa paninirahan
 • Bagay sa pabahay
 • Kontrol ng mail at telepono

Mga gawain ng tagapag-alaga

Depende sa itinalagang lugar ng pangangalaga, pinangangasiwaan ng caregiver ang mga transaksyon sa pagbabangko para sa kanilang protégé, naglalaan ng pera para sa ilang partikular na panahon, nagtatapos ng mga kontrata sa mga panginoong maylupa at mga tagapamahala ng tahanan at sinasamahan ang tumatanggap ng pangangalaga sa doktor. Hindi sinasabi na ang mga doktor ay pinalaya mula sa kanilang tungkulin ng pagiging kumpidensyal patungo sa tagapag-alaga. Ang tumatanggap ng pangangalaga at tagapag-alaga ay magkasamang magpapasya kung aling medikal na paggamot ang pinakamainam.

Napakahalaga ng personal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tagapag-alaga at ng kanilang protégé. Sa anumang pagkakataon ay sapat na kung ang tagapag-alaga ay nakikitungo lamang sa mga liham at legal na usapin at hindi binibisita ang taong inaalagaan nang regular. Gayunpaman, sa pagsasagawa, madalas na hindi ito ang kaso. Ito ang dahilan kung bakit kasalukuyang sinusuri ng mga pulitiko ang batas sa guardianship at maaaring baguhin ito.

Mga limitasyon sa mga kapangyarihan sa paggawa ng desisyon

Tinutukoy ng batas ng pangangalaga ang mga sitwasyon kung saan ang tagapag-alaga ay hindi maaaring gumawa ng mga desisyon nang mag-isa, ngunit dapat kumuha ng pag-apruba ng karampatang hukuman. Kabilang dito ang higit sa lahat

 • mga medikal na paggamot o interbensyon na nauugnay sa isang mataas na panganib sa buhay o isang mataas na panganib ng permanenteng pinsala sa kalusugan (maliban sa mga emerhensiya)
 • isterilisasyon
 • Paglalagay sa saradong ward ng isang ospital o nursing home
 • Pagwawakas ng mga kasalukuyang pangungupahan

Katapusan ng guardianship

Ang korte ng pangangalaga ay dapat magpasya sa pagwawakas o pagpapalawig ng isang pangangalaga pagkatapos ng pitong taon sa pinakahuli. Sa karamihan ng mga kaso, ang karampatang hukuman ay nagsasaad ng mas maagang petsa kung saan ang pangangailangan para sa pangangalaga ay dapat suriin kapag humirang ng tagapag-alaga.

Anuman ito, ang taong nasa ilalim ng pangangalaga o ang kanilang tagapag-alaga ay maaaring ipaalam sa korte anumang oras na ang mga kinakailangan para sa pagiging tagapag-alaga ay nagbago pansamantala o hindi na nag-aplay. Ang hukuman ay dapat pagkatapos ay magpasya kung wakasan ang pangangalaga.

Kung ang taong nasa ilalim ng pangangalaga ay hindi nasisiyahan sa kanilang tagapag-alaga, maaari silang magmungkahi ng isa pang tagapag-alaga sa korte. Ang taong ito ay dapat na pantay na angkop at handang pumalit sa pangangalaga. Kung ang isang tagapag-alaga ay hindi tumupad sa kanilang mga tungkulin, sila ay tatanggalin ng korte.