Pag-withdraw ng gamot – Operasyon

Gamot bago ang operasyon

Ang ilang mga gamot na regular na iniinom ng isang pasyente ay dapat na ihinto bago ang isang nakaplanong operasyon at maaaring kailanganing palitan ng iba pang mga gamot. Ang ilan ay maaaring kunin hanggang sa ilang sandali bago ang operasyon, habang ang iba ay dapat na ihinto linggo bago. Kabilang dito ang mga anticoagulants at ilang mga gamot para sa mga diabetic.

Kung regular kang umiinom ng mga gamot, talakayin ito sa iyong dumadating na manggagamot at iyong siruhano. Huwag tumigil sa pag-inom ng iyong mga gamot sa iyong sarili!