Mga FAQ sa Nursing – Mga Madalas Itanong

Ano ang karapatan ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga?

Ang mga benepisyo sa pangangalaga, subsidyo o reimbursement na natatanggap ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga ay nakasalalay sa kanilang indibidwal na antas ng pangangalaga. Sinasalamin nito kung gaano kalaking pangangalaga ang kailangan ng taong pinag-uusapan. Kung mas malaki ang kinakailangang pangangalaga, mas mataas ang uri ng tao.

Pinondohan din ba ang tulong at suporta sa pang-araw-araw na buhay sa tahanan?

Bilang karagdagan sa pangunahing pangangalaga, maaaring samantalahin ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga ang mga alok upang suportahan sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kabilang dito ang mga serbisyo sa pangangalaga, mga serbisyo upang maibsan ang pasanin sa mga tagapag-alaga, at mga serbisyo upang maibsan ang pasanin ng pang-araw-araw na buhay (mga serbisyo ng pahinga). Ang mga apektado ay maaaring mag-aplay ng hanggang 125 euro bawat buwan bilang halaga ng kaluwagan para sa mga serbisyong may kalidad.

Kailangan ko bang bayaran ang mga gastos sa pangangalaga ng aking mga magulang o biyenan?

Iba ang sitwasyon pagdating sa mga in-laws: Dahil walang direktang relasyon, hindi obligado ang mga biyenan na bayaran ang mga gastos sa pangangalaga ng mga biyenan.

Ang mga bata lamang ang maaaring obligadong magbayad ng pagpapanatili ng magulang. Ang mga apo, kapatid, pinsan o tiyuhin at tiya ay hindi kailangang magbayad ng pinansyal.

Maaari ba akong mag-alaga ng mga umaasa sa bahay at mananatiling may trabaho?

Ang psychosocial na pangangalaga ay nagpapanatili at nagpapahusay sa (kasalukuyang) pisikal at mental na kakayahan ng mga bisita sa day care. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay pumipigil sa kalungkutan at paghihiwalay. Depende sa antas ng pangangalaga, sinasaklaw ng insurance ng nursing care ang bahagi ng mga gastos.

Ano ang mangyayari kung inaalagaan ko ang aking kamag-anak sa bahay at magkasakit ako o gusto kong magbakasyon?

Ang taunang halaga na 1,612 euro ay magagamit para sa layuning ito. Ang halagang ito ay maaaring dagdagan ng mga pondong nakalaan para sa panandaliang pangangalaga – sa maximum na 806 euros (50 porsiyento ng rate ng panandaliang pangangalaga; ang mga pagsasaayos sa rate na ito na nagsimula noong Enero 2022 ay walang epekto dito) . Mahalaga na inaalagaan mo ang tao nang hindi bababa sa anim na buwan.

Ano ang kasama sa panandaliang pangangalaga?

Ang benepisyo para sa panandaliang pangangalaga ay hindi naiiba ayon sa antas ng pangangalaga – lahat ng taong nangangailangan ng pangangalaga sa antas ng pangangalaga 2 hanggang 5 ay may parehong karapatan: hanggang 1,774 euro para sa maximum na walong linggo bawat taon ng kalendaryo. Ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga na may antas 1 ng pangangalaga ay maaaring gumamit ng kontribusyon sa tulong na hanggang 125 euro bawat buwan upang mag-claim ng mga benepisyo para sa panandaliang pangangalaga.

Anong mga opsyon ang inaalok ng araw at gabi sa inpatient na pangangalaga?

Ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga na kung hindi man ay inaalagaan sa bahay ay maaaring gumugol ng bahagi ng oras sa isang pasilidad – sa gabi (pag-aalaga sa gabi) o sa araw (pag-aalaga sa araw). Ito ay nagpapagaan ng pasanin sa mga tagapag-alaga ng pamilya.

Maaari bang kunin ng sinumang miyembro ng pamilya ang pangangalaga sa tahanan?

Sa prinsipyo, maaaring kunin ng sinuman ang pangangalaga sa kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, ang mabuting pangangalaga ay hindi isang simpleng bagay. Maraming mga kamag-anak na nag-aalaga sa una ay walang magawa at nababalisa tungkol sa bagong gawaing ito. Para sa kadahilanang ito, halimbawa, ang mga kompanya ng seguro sa pangangalaga sa pangangalaga o mga asosasyon ng welfare ay nag-aalok ng mga libreng kurso.

Okay lang bang dalhin ang mga alagang hayop sa isang retirement home?

Ang kakayahang manatili sa iyong sariling alagang hayop ay maaaring gawing mas madali para sa mga matatandang tao na lumipat sa isang retirement home. Tutukuyin ng operator ng bahay kung pinahihintulutan ang pagmamay-ari ng alagang hayop. Maraming mga nursing home ang tumatanggap ng mga alagang hayop, dahil ang mga hayop ay nakakatulong na mapataas ang kalusugan ng isip at kalidad ng buhay din para sa mga matatanda. Samakatuwid, magtanong sa iba't ibang mga tahanan.

Kailangan ko bang kumuha ng long-term care insurance bilang karagdagan?

Ang pribadong long-term care insurance ay isa ring mandatoryong insurance na karaniwang inilalapat sa pribadong health insurance. Maaari kang kumuha ng karagdagang pribadong pangmatagalang insurance sa pangangalaga nang kusang-loob – hindi alintana kung mayroon kang pribado o ayon sa batas na insurance.

Ano ang ibig sabihin ng pangangailangan para sa pangmatagalang pangangalaga?

Paano ako makakatanggap ng mga benepisyo mula sa long-term care insurance?

Una, dapat kang magsumite ng aplikasyon sa responsableng kumpanya ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga. Bilang isang patakaran, ito ang kumpanya ng segurong pangkalusugan ng tao. Ipinapadala nito ang serbisyong medikal nito (Medicproof o Serbisyong Medikal = MD) sa apartment o tahanan ng taong nangangailangan ng pangangalaga. Nagsasagawa ito ng detalyadong pagsusuri at tinatasa ang pangangailangan para sa pangangalaga ng taong kinauukulan at itinatalaga siya sa isa sa 5 antas ng pangangalaga.

  • Kadaliang mapakilos
  • Kakayahang pangkaisipan at komunikasyon
  • Mga problema sa pag-uugali at sikolohikal
  • Pag-aalaga sa sarili
  • Independiyenteng paghawak at pagharap sa mga kinakailangan at stress na dulot ng sakit o therapy
  • Organisasyon ng pang-araw-araw na buhay at mga contact sa lipunan

Kung hindi ka sumasang-ayon dito, maaari kang maghain ng pagtutol. Kung ang apela ay hindi naglalabas ng nais na resulta, maaari kang magsampa ng kaso sa korteng panlipunan.

Ano ang pangunahing pangangalaga?

Ang pangunahing pangangalaga gaya ng tinukoy ng long-term care insurance ay kinabibilangan ng mga sumusunod sa larangan ng personal na kalinisan: paglalaba, pagligo, pagligo, pangangalaga sa ngipin, pagsusuklay, pag-ahit at pag-alis ng bituka o pantog.

Sa larangan ng nutrisyon, kasama rin ang kagat-laki ng paghahanda ng pagkain at ang paggamit ng pagkain.

Ang pangangalaga sa sambahayan at tulong sa pagsasagawa ng mga reseta medikal (hal. pagbibigay ng gamot) ay hindi binibilang bilang pangunahing pangangalaga.

Paano ako makakapag-apply sa pangmatagalang pondo ng insurance sa pangangalaga para sa mas mataas na klasipikasyon?

Maaari kang sumulat sa pangmatagalang pondo ng insurance sa pangangalaga at magsumite ng impormal na aplikasyon para sa mas mataas na klasipikasyon. Ang serbisyong medikal (Medicproof o MD) ang magsasagawa ng pagtatasa at magpapasya sa antas ng pangangalaga.

Ano ang isang talaarawan sa pangangalaga?

Ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan at mga asosasyon ng welfare ay nag-aalok ng kaukulang mga form.

Ano ang gagawin ko kung ang aking kamag-anak ay hindi na matino?

Maaari ba akong magbakasyon kasama ang aking kamag-anak na may demensya?

Ang mga alok sa bakasyon na espesyal na iniakma sa mga pangangailangan ng mga pasyente ng dementia at kanilang mga kamag-anak ay lalong nagagawa nitong mga nakaraang taon. Karamihan sa mga alok na ito ay inayos ng mga rehiyonal at lokal na Alzheimer society, ngunit mayroon ding iba pang mga provider.

Sinasaklaw ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga ang bahagi ng mga gastos sa pangangalaga at suporta sa panahon ng bakasyon.

Kailangan bang manotaryo ng isang notaryo ang nabubuhay?

Dalawang tao ang dapat magpatotoo sa kalooban ng may-akda kasama ang kanilang mga lagda sa buhay na kalooban. Ang notaryo o sertipikasyon ng isang notaryo ay posible, ngunit hindi kinakailangan.

Ano ang pangangalaga MOT?

Ito ay dapat makatulong upang makahanap ng magandang pasilidad na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng taong nangangailangan ng pangangalaga.

Ang pagsusuri ayon sa mga marka ng paaralan ay inalis noong 2019. Ito ay paulit-ulit na binatikos dahil ang mga pasilidad ay maaaring magbayad para sa mahihirap na marka sa isang lugar na may magagandang marka sa iba.