Glossary ng Nursing – mula A hanggang Z

A

” Pag-activate ng pangangalaga

Ang pag-activate ng pangangalaga ay kinakailangan para sa lahat ng uri ng pangangalaga – sa ospital, nursing home o outpatient sa bahay. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa taong nangangailangan ng pangangalaga ayon sa kanyang umiiral na kakayahan. Sinusuportahan lamang siya kung saan siya ay lubos na nangangailangan ng tulong at natututong pagtagumpayan o bawiin ang ilang mga kakulangan.

” Tahanan para sa mga matatanda, tahanan para sa mga matatanda, nursing home.

Karaniwan, mayroong tatlong magkakaibang uri ng mga tahanan:

  • Tahanan ng pagreretiro: Ang mga residente ay medyo nakapag-iisa sa mga maliliit na apartment. Gayunpaman, may posibilidad na kumain ng mga pagkain sa komunidad kasama ng iba.
  • Tahanan sa pagreretiro: Available ang mga silid o maliliit na apartment, ngunit ang mga residente ay naaaliw sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis o pagluluto ng mga pagkain. Nagbibigay din ng pangangalaga sa nars.

Sa karamihan ng mga pasilidad para sa inpatient na pangangalaga para sa mga matatanda ngayon, ang kumbinasyon ng mga tradisyonal na uri ng mga tahanan para sa mga matatanda, mga retirement home at nursing home para sa mga matatanda ay matatagpuan sa ilalim ng isang bubong.

B

” Pangangalaga sa paggamot

” Serbisyo sa pagbisita

Kapag hiniling, ang mga sentro ng pagpapayo ay maaaring mag-ayos ng isang pagbisita sa serbisyo. Sinusuportahan nito ang mga kamag-anak na nagbibigay ng pangangalaga kapag kailangan nilang wala sa bahay ng ilang oras at ayaw nilang iwanan ang taong nangangailangan ng pangangalagang mag-isa: Halimbawa, ang mga bisita ay nakikipag-usap sa taong nangangailangan ng pangangalaga, mamasyal kasama nila, tulungan sila sa kanilang pamimili o basahin sa kanila. Karamihan sa mga bisita ay mga layko na nakatapos ng kursong pagsasanay.

“Pakialam

Ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga na inaalagaan sa bahay ay may karapatan sa karagdagang mga serbisyo sa pangangalaga. Kabilang dito, halimbawa, ang mga grupo ng pangangalaga para sa mga pasyente ng demensya, mga grupo ng mga katulong upang mapawi ang mga kamag-anak na nagbibigay ng pangangalaga nang ilang oras sa isang pagkakataon, day care sa maliliit na grupo o indibidwal na pangangalaga ng mga kinikilalang katulong.

“Batas sa pangangalaga

Ang batas sa guardianship ay kinokontrol ang mga interes ng mga taong nangangailangan ng legal na suporta (guardianship). Ang mga ito ay maaaring, halimbawa, mga taong may kapansanan o mga taong dumaranas ng demensya. Ang executing body ay ang guardianship court - ito ay nagtatalaga ng isang tagapag-alaga para sa pasyente, halimbawa isang kamag-anak o isang independiyenteng propesyonal na tagapag-alaga.

D

” Pag-aalaga ng demensya

Ang Alzheimer's disease at iba pang anyo ng demensya ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga at atensyon. Ang mga karagdagang kurso sa pagsasanay at pangangalaga ay inaalok hindi lamang para sa mga geriatric na tagapag-alaga, kundi pati na rin para sa mga miyembro ng pamilya. Idinisenyo ang mga ito upang tulungan silang mas mahusay na tumugon sa mga partikular na pangangailangan ng mga pasyente ng dementia. Ang partikular na mahalaga sa pangangalaga sa demensya ay ang pag-activate ng pangangalaga at lahat ng mga hakbang na makakatulong sa taong may demensya na magkaroon ng isang nakapirming pang-araw-araw na istraktura para sa kanyang sarili.

” Demograpiko

E

” Relief contribution

Ang mga taong nasa pangangalaga sa tahanan (mga grado ng pangangalaga 1 hanggang 5) ay may karapatan sa tinatawag na kontribusyon sa tulong. Hanggang 125 euros bawat buwan ay magagamit sa taong nangangailangan ng pangangalaga para sa mga nakatalagang serbisyo upang maibsan ang pasanin sa mga kamag-anak na nagbibigay ng pangangalaga at upang itaguyod ang kalayaan sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring gamitin ang halaga para sa mga serbisyo sa pangangalaga sa araw o gabi, panandaliang pangangalaga, mga serbisyong ibinibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga, o para sa mga alok upang suportahan ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Ang kapalit na pangangalaga ay isa pang termino para sa pangangalagang pang-iwas (tingnan doon).

F

” Tagapamahala ng kaso

Mayroong legal na karapatan sa indibidwal at komprehensibong payo sa pangangalaga (pamamahala ng kaso) mula sa pangmatagalang pondo ng insurance sa pangangalaga. Ang mga tinatawag na case manager ay nagpapayo sa mga apektado at sa kanilang mga kamag-anak tungkol sa mga benepisyo sa pangangalaga na ibinibigay ng mga pondo ng seguro, asikasuhin ang mga aplikasyon at iba pang mga pormalidad, at bumuo ng isang indibidwal na plano sa pangangalaga kasama ang taong nangangailangan ng pangangalaga at ang kanyang pamilya.

“Oras ng pangangalaga sa pamilya

G

“Basic na pangangalaga

Kasama sa pangunahing pangangalaga ang tulong sa pag-aalaga sa pang-araw-araw at mahahalagang bagay tulad ng pagkain, personal na kalinisan, mga pamamaraan sa pagdumi, pagbibihis o pagtulog.

Hindi kasama dito ang housekeeping o tulong sa pagsasagawa ng mga reseta medikal (halimbawa, pagbibigay ng gamot).

H

” Pangangalaga sa bahay

  • kung kailangan ang paggamot sa ospital ngunit hindi magagawa (pangangalaga sa pag-iwas sa ospital)
  • kung ang paggamot sa ospital sa inpatient ay maiiwasan o mapapaikli ng pangangalaga sa bahay (pag-iwas sa ospital sa pangangalaga)
  • kung ang pangangalaga ay nilayon upang matiyak ang tagumpay ng medikal na paggamot (pangangalaga sa kaligtasan)

” Pangangalaga sa tahanan

Ang pamimili, paglalaba, pag-vacuum at paglilinis ay hindi mga serbisyo sa pag-aalaga. Gayunpaman, ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa tahanan ng isang taong nangangailangan ng pangangalaga. Ang mga ito ay ibinibigay, halimbawa, ng Mobile Social Services (MSD).

” Ang ibig sabihin ng auxiliary

” Hospice

Ang hospisyo ay isang pasilidad kung saan ang mga taong may karamdaman sa wakas ay sinasamahan sa kanilang huling yugto ng buhay. Ang namamatay na tao ay tumatanggap ng komprehensibong pag-aalaga at pastoral na pangangalaga. Mayroong mga asosasyon ng hospice para sa outpatient at inpatient pati na rin ang mga nakatalagang hospice ng mga bata.

K

” Pangangalaga sa pag-iwas sa ospital

Kasama sa pangangalaga sa pag-iwas sa ospital ang kinakailangang paggamot at pangunahing pangangalaga pati na rin ang pangangalaga sa tahanan. Ang karapatan dito ay umiiral nang hanggang apat na linggo bawat kaso ng sakit (sa mga pambihirang kaso, posible ang pagpapalawig).

” Panandaliang pangangalaga

M

“MD / MDK

Ang Serbisyong Medikal (MD) ay ang socio-medical consulting at assessment service ng statutory health at long-term care insurance. Sa iba pang mga bagay, ang MD ay kasangkot sa pagtatasa upang matukoy ang pangangailangan para sa pangangalaga at ang mga antas ng pangangalaga. Ito rin ay responsable para sa kalidad ng kasiguruhan ng mga serbisyo sa pangangalaga.

“Medicproof GmbH

Ang Medicproof ay ang serbisyong medikal ng mga pribadong tagaseguro sa kalusugan. Ito ay isang subsidiary ng Association of Private Health Insurers. Tulad ng MD, ang Medicproof ay gumagamit ng mga pagbisita sa bahay upang masuri, halimbawa, kung anong antas ng pangangalaga ang magagamit.

“Multigenerational na mga tahanan

N

“National Action Alliance for People with Rare Diseases (NAMSE)

“Pag-aalaga sa gabi

Ang pangangalaga sa gabi, kasama ang day care, ay kabilang sa bahagyang inpatient na paraan ng pangangalaga. Sa araw, inaalagaan ng mga kamag-anak ang taong nangangailangan ng pangangalaga sa kanilang sarili sa bahay. Sa gabi, siya ay inaalagaan sa isang nursing home. Ang semi-inpatient na pangangalaga ay nangangalaga rin sa kinakailangang transportasyon ng isang taong nangangailangan ng pangangalaga mula sa kanyang tahanan patungo sa nursing home at pabalik.

P

“Dokutasyon ng pangangalaga

Sa isang nursing home man o sa bahay sa panahon ng outpatient na pangangalaga - lahat ng indibidwal na hakbang sa pag-aalaga ay dapat na ganap na dokumentado. Kabilang dito ang mga panukala ng pangunahing at paggamot na pangangalaga, ibinibigay na gamot pati na rin ang isang entry sa kasalukuyang kalagayan ng taong nangangailangan ng pangangalaga.

“Allowance sa pangangalaga

"Mga degree ng pangangalaga

  • Pangangalaga degree 1 - maliit na kapansanan
  • Pangangalaga degree 2 - malaking kapansanan ng kalayaan o kakayahan
  • Pangangalaga degree 3 – malubhang kapansanan ng kalayaan o kakayahan
  • Degree ng pangangalaga 4 – pinakamatinding kapansanan sa kalayaan o kakayahan
  • Degree ng pangangalaga 5 – pinakamatinding kapansanan sa kalayaan o mga kakayahan na may mga espesyal na kinakailangan para sa pangangalaga ng pag-aalaga.

” Mga kurso sa pangangalaga

Kung ikaw ay nangangalaga ng isang kamag-anak o gusto mong magboluntaryong alagaan ang isang taong nangangailangan ng pangangalaga, maaari kang makilahok sa isang libreng kurso sa pangangalaga na binayaran ng iyong pondo ng seguro sa pangangalaga (ang mga pondo ng seguro sa pangangalaga ay obligadong mag-alok ng mga naturang libreng kurso). Sa mga kursong ito, matututunan mo, halimbawa, ang wastong pangangalaga sa bibig o kung paano gumamit ng mga pantulong na kagamitan. Sa ilang mga kaso, ang pagpapayo at pagsasanay ay maaari ding maganap sa kapaligiran ng tahanan ng taong nangangailangan ng pangangalaga.

Ang kontrata ng pangangalaga ay tinapos sa pagitan ng taong nangangailangan ng pangangalaga at ng serbisyo sa pangangalaga ng outpatient. Naglalaman ito ng lahat ng napagkasunduang serbisyo na ibibigay ng serbisyo sa pangangalaga. Ang pagbabahagi sa gastos ng insurance sa kalusugan at pangmatagalang pangangalaga ay dapat ding tandaan dito. Sa tuwing nagbabago ang sitwasyon ng pangangalaga, dapat ding ayusin ang kontrata ng pangangalaga.

S

” Senior residence

Ang mga shared apartment (WGs) ay nag-aalok sa mga nakatatanda ng pagkakataon na mamuhay ng malaya sa katandaan habang kasama ang ibang tao. Kung sakaling magkasakit o nursing care, ang mga flatmates ay nagbabantay sa isa't isa o umuupa ng mga external na tagapag-alaga (care flatmates). Para sa maraming nakatatanda, ang WG samakatuwid ay isang alternatibo sa isang retirement home.

Sa kaibahan sa outpatient o home care, ang taong nangangailangan ng pangangalaga ay inaalagaan at inaalagaan sa isang nursing home o pasilidad ng panandaliang pangangalaga.

T

Ang day care, kasama ang night care, ay isa sa bahagyang inpatient na paraan ng pangangalaga. Ang mga nangangailangan ng pangangalaga ay inaalagaan sa araw sa isang nursing home o daycare center. Doon, hindi lamang sila tumatanggap ng mga pagkain at pangangalaga sa pag-aalaga - inilalagay din ang diin sa pisikal at mental na pag-activate. Ang mga bisita ay binibigyan ng pang-araw-araw na istraktura, kung wala ito ay mas mabilis silang masisira sa bahay.

"Partial inpatient na pangangalaga

Ang bahagyang pangangalaga sa inpatient ay nangangahulugan na ang bahagi ng pangangalaga ay ibinibigay sa isang outpatient na batayan ng mga miyembro ng pamilya at ang iba pang bahagi ay ibinibigay sa isang pasilidad ng pangangalaga sa inpatient. Ang mga miyembro ng pamilya na nagbibigay ng pangangalaga sa gayon ay hinalinhan sa bahagi ng araw. Ang pinakakilalang mga halimbawa ay ang day care at night care.

U

” Transisyonal na pangangalaga

V

” Pangangalaga sa pag-iwas

” Kapangyarihan ng abugado sa pangangalaga sa kalusugan

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng abugado sa pangangalagang pangkalusugan, pinapahintulutan mo ang isang taong iyong pinili na gumawa ng mga desisyon para sa iyo. Maaari mong bigyan ang taong ito ng kapangyarihan ng abogado para sa lahat o sa ilang partikular na lugar ng responsibilidad. Ang awtorisadong tao samakatuwid ay nagiging kinatawan ng iyong kalooban.

W

” Panulat sa tirahan

“Adaptation ng pabahay

Ang terminong “home adaptation” ay tumutukoy sa mga hakbang sa pagsasaayos sa sariling tahanan ng isang tao na nagsisilbing iangkop ang kapaligiran ng pamumuhay sa mga espesyal na pangangailangan ng taong nangangailangan ng pangangalaga o tulong. Higit sa lahat, ang kaligtasan ay dapat dagdagan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga posibleng pinagmumulan ng panganib tulad ng madulas na sahig o mga panganib sa biyahe (pag-iwas sa pagkahulog). Ang nursing care insurance fund ay maaaring magbigay ng subsidy sa gastos para sa mga hakbang sa conversion sa aplikasyon.