Patient Advocate

Hindi burukratikong tulong

Ang mga gawain ng mga tagapagtaguyod ng pasyente ay sari-sari:

  • Halimbawa, nakakatanggap sila ng papuri at reklamo mula sa mga pasyente,
  • sagutin ang mga tanong (hal., tungkol sa mga karapatan ng isang pasyente) at
  • subukang mamagitan sa pagitan ng mga pasyente at kawani ng ospital kapag lumitaw ang mga problema.
  • Ang mga pasyente ay maaari ding gumawa ng mga mungkahi at mungkahi para sa pagpapabuti sa tagapagtaguyod ng pasyente. Pagkatapos ay ipapasa sila ng tagapagtaguyod ng pasyente sa mga nauugnay na departamento.

Pagiging kompidensiyal

Aksesibilidad