Pflegestärkungsgesetz 3: Ano ang nasa loob!

Ano ang nilalaman ng Pflegestärkungsgesetz 3 (Care Strengthening Act 3)?

Ang Nursing Care Strengthening Act 3 (Pflegestärkungsgesetz III) ay nagpasimula ng malawak na hanay ng mga bagong regulasyon at mga hakbang na idinisenyo upang higit pang mapabuti ang pangangalaga ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga sa pag-aalaga.

Pagpapalakas ng mga lokal na awtoridad

Ang isang pokus ng Nursing Care Strengthening Act 3 ay may kinalaman sa mga munisipalidad: gumaganap sila ng mahalagang papel sa pangangalaga ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga sa pag-aalaga, halimbawa sa pamamagitan ng tulong para sa mga matatanda o pagsulong ng boluntaryong pangako sa pangangalaga ng mga matatanda. Ang tungkuling ito ng mga munisipalidad ay dapat palawakin ng Care Strengthening Act 3.

Sa layuning ito, ang pederal at pang-estadong grupong nagtatrabaho ay gumawa ng mga rekomendasyon sa kung paano higit pang pagbutihin ang koordinasyon sa pagitan ng tulong at mga serbisyo sa pangangalaga na malapit sa tahanan at ang pangmatagalang mga pondo ng insurance sa pangangalaga. Ang layunin ay isulong at palawakin ang mga serbisyo ng lokal na pangangalaga sa paraang ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga ay maaaring manatili sa kanilang pamilyar na kapaligiran sa tahanan hangga't maaari.

Ang mga rekomendasyon ng pederal at pang-estadong grupong nagtatrabaho ay nag-iisip, halimbawa, na ang mga lokal na awtoridad ay dapat magkaroon ng pangunahing papel sa pagbibigay ng payo sa pangangalaga. Halimbawa, hanggang 60 munisipalidad ang magse-set up ng mga modelong proyekto para sa payo sa pangangalaga sa loob ng limang taon. Doon, maaaring ibigay ng mga lokal na awtoridad ang lahat ng payo sa lahat ng isyu na may kaugnayan sa pangangalaga.