Serbisyong panlipunan

Ang departamento ng mga serbisyong panlipunan ng ospital ay tumatalakay sa mga personal at panlipunang problema ng mga pasyente. Nag-aayos ito ng maikli o pangmatagalang suporta para sa mga pasyente at nag-aayos ng mga contact at alok ng tulong. Sa detalye, ang mga serbisyong panlipunan ng ospital ay maaaring mag-alok ng sumusunod na suporta:

” Psychosocial counseling

 • Tulong sa pagharap sa sakit
 • Pagpapayo sa krisis
 • Pagpapayo sa kanser
 • Pagpapayo sa addiction

” Medical aftercare at rehabilitasyon

Organisasyon ng:

 • follow-up na paggamot
 • Rehabilitasyon ng outpatient
 • Maagang rehabilitasyon para sa mga pasyenteng may pinsala sa utak
 • Naka-target na rehabilitasyon ng geriatric para sa mga matatandang pasyente upang maiwasan ang pangangailangan para sa pangangalaga pagkatapos ng isang mas malubhang sakit

” Tulong para sa mga pasyente na hindi (pa) kayang alagaan ang kanilang sarili pagkatapos ng paglabas

 • Paglalagay sa isang nursing home
 • Organisasyon ng pangangalaga sa bahay
 • Organisasyon ng panandaliang pangangalaga
 • Organisasyon ng mga pagkain sa mga gulong
 • Pagkuha ng mga tulong sa pangangalaga
 • Organisasyon ng tulong upang suportahan ang pamilya

” Tulong sa pagpapatupad ng mga paghahabol sa pananalapi sa larangan ng batas panlipunan

 • Pag-aaplay para sa tulong panlipunan
 • Paglilinaw ng mga isyu sa pensiyon
 • Makipag-ugnayan sa opisina ng pagtatrabaho
 • Pag-claim ng long-term care insurance
 • Pag-aaplay para sa pass ng taong may kapansanan
 • Organisasyon ng mga proseso ng pangangalaga