Espesyal na Pag-iwan para sa Kapanganakan: Ang Sabi ng Lehislatura

Kapanganakan: gusto ng lalaki na naroon

Patuloy ang takbo ng mga nakaraang dekada: Parami nang parami ang gustong masaksihan ng mga lalaki ang pagsilang ng kanilang anak. Sa mga espesyal na kaso, ang mga empleyado ay maaaring mag-claim ng espesyal na bakasyon, ibig sabihin, bayad na oras mula sa trabaho, para sa layuning ito.

Mga karaniwang dahilan para sa espesyal na bakasyon:

  • panganganak
  • kasal
  • Pagpapalit ng Tirahan
  • Kamatayan ng kamag-anak

Ang isang posibleng karapatan sa espesyal na bakasyon para sa panganganak ay tinutukoy ng:

  • Kontrata ng pagtatrabaho
  • Kasunduan ng kumpanya o collective bargaining agreement

Ilang araw ng special leave?

Ang kapanganakan ay isang karaniwang dahilan upang magbigay ng espesyal na bakasyon. Mula sa isang purong legal na pananaw, ang mga tatay ay may karapatan din sa espesyal na bakasyon para sa panganganak. Ang legal na batayan para dito ay ibinibigay ng batas sa paggawa na may seksyon 616. Gayunpaman, hindi ito nakasaad kung ilang araw ang maaaring kunin.

Kung, sa kabilang banda, walang partikular na probisyon na ginawa sa mga nakasulat na kontrata, ang Seksyon 616 ay nalalapat. Samakatuwid, makipag-usap sa iyong tagapag-empleyo sa tamang panahon kung at ilang araw ng espesyal na bakasyon ang ibibigay sa iyo.

Mahalagang malaman: Kung ang kapanganakan ay tumama sa Linggo o pampublikong holiday o sa panahon ng iyong regular na bakasyon, hindi mo maaaring i-claim ang espesyal na bakasyon nang retroactive. Kahit na may mga flextime arrangement, hindi ka karapat-dapat sa bayad na oras ng pahinga sa mga pangunahing oras ng trabaho.

Ang kontrata sa pagtatrabaho ay kadalasang naglalaman ng mga probisyon sa espesyal na bakasyon. Kung ang mga tatay ay gustong kumuha ng espesyal na bakasyon para sa panganganak, makakatulong na tingnan muna ang nakasulat na kasunduang ito. Ito rin ay nagkakahalaga ng pakikipag-usap sa employer o sa departamento ng HR. Bilang isang tuntunin, ang mga empleyado ay ipinapaalam sa isang tuwirang paraan tungkol sa espesyal na bakasyon para sa panganganak.

Espesyal na bakasyon ayon sa kasunduan ng kumpanya o collective bargaining agreement

Kung walang probisyon tungkol sa espesyal na bakasyon na ginawa sa kaukulang kontrata sa pagtatrabaho, maaaring magsanggunian sa isang naaangkop na kolektibong kasunduan o isang umiiral na kasunduan sa trabaho. Karaniwang tinutukoy nito ang mga kondisyon kung saan ibinibigay ang espesyal na bakasyon at kung gaano karaming araw ng espesyal na bakasyon ang ipinagkaloob.

Kailangan bang magpakasal ang lalaki?

Ayon sa batas, ang mga lalaking walang asawa ay walang karapatan sa espesyal na bakasyon para sa panganganak. Tanging ang mga kasal na lalaki at lalaki sa isang partnership na katulad ng isang kasal na nakarehistro sa ilalim ng Civil Partnership Act (LPartG) ay binibigyan ng espesyal na bakasyon.

Espesyal na bakasyon para sa kapanganakan: mga tagapaglingkod sibil at serbisyo sibil

Ang mga lingkod sibil, mga hukom, at karamihan sa mga empleyado ng serbisyong sibil ay may karapatan sa isang araw ng espesyal na bakasyon para sa kapanganakan ng kanilang sariling anak. Ang mga civil servant na naninirahan sa isang common-law marriage ay tumatanggap din ng isang araw ng espesyal na bakasyon para sa kapanganakan ng isang batang ipinanganak sa labas ng kasal.

Ang kapanganakan ay lumilikha ng mga pagbubukod