Paghahanda sa Paglalakbay: Mahahalagang Address

Bago ka umalis, gumawa ng listahan ng mga pangunahing address na may nauugnay na mga numero ng telepono.

Kabilang dito ang:

  • Konsulado o embahada ng Aleman
  • Mga doktor na nagsasalita ng Aleman sa rehiyon ng bakasyon
  • Mga ospital sa rehiyon ng bakasyon
  • Seguro sa kalusugan, seguro sa pagpapauwi
  • Kinatawan ng kumpanya ng paglalakbay sa Germany at sa destinasyon ng bakasyon
  • Representasyon ng airline sa Germany at sa destinasyon ng bakasyon
  • kumpanya ng credit card, bangko

Huwag kalimutang dalhin ang pinakamahalagang pribadong address sa iyo. Huwag umasa sa iyong mahusay na memorya, dahil sa kaso ng emergency, ang mga numero ng teleponong ito ay dapat na magagamit sa iba.

May-akda at mapagkukunan ng impormasyon

Petsa:

Mga Pamantayan sa Siyentipiko:

Ang tekstong ito ay sumusunod sa mga kinakailangan ng medikal na literatura, medikal na mga alituntunin at kasalukuyang pag-aaral at nasuri na ng mga medikal na propesyonal.