Mga pagbabakuna sa panahon ng Pagbubuntis: Mga Benepisyo at Mga Panganib

Mga pagbabakuna bago ang pagbubuntis

Tigdas, rubella, bulutong-tubig, diphtheria, tetanus & Co.: Mayroong ilang mga nakakahawang sakit na maaaring magdulot ng panganib sa ina at/o anak sa panahon ng pagbubuntis. Iyon ang dahilan kung bakit dapat protektahan ng mga kababaihan ang kanilang sarili laban sa impeksyon bago pa man sa pamamagitan ng pagbabakuna.

Aling mga pagbabakuna ang dapat isagawa bago ang pagbubuntis?

  • Tigdas: Isang dosis ng bakunang MMR (kumbinasyon na bakuna sa tigdas, beke, at rubella) para sa mga babaeng ipinanganak pagkatapos ng 1970 na hindi nakatanggap ng anuman o isang dosis lamang ng bakuna laban sa tigdas sa nakaraan o kung kanino ang status ng pagbabakuna ay hindi malinaw.
  • Varicella (chickenpox): Ang pagbabakuna ng dalawang beses sa seronegative na kababaihan sa edad ng panganganak ("seronegative" ay nangangahulugan na walang antibodies sa chickenpox pathogen ang matukoy sa dugo).
  • Tetanus, dipterya, polio: Ang mga nawawala o hindi kumpletong pagbabakuna laban sa mga sakit na ito ay dapat gawin alinsunod sa mga pangkalahatang rekomendasyon ng STIKO.

Para sa mga pagbabakuna na may mga live na bakuna (hal., mga bakuna sa tigdas, rubella, at varicella), dapat mayroong hindi bababa sa isang buwan sa pagitan ng pagbabakuna at pagsisimula ng pagbubuntis.

Mga pinahihintulutang pagbabakuna sa panahon ng pagbubuntis

Ang pagbabakuna na may mga inactivated na bakuna sa panahon ng pagbubuntis ay karaniwang ligtas. Sa pangkalahatan, gayunpaman, dapat palaging ipaalam ng mga babae sa kanilang doktor ang tungkol sa isang umiiral nang pagbubuntis bago ang pagbabakuna. Sa ganitong paraan, maaari niyang timbangin ang mga posibleng panganib ng pagbabakuna laban sa mga inaasahang benepisyo.

Ang Corminaty ng BioNTech-Pflizer laban sa impeksyon sa corona ay hindi dapat mabakunahan hanggang sa ikalawang trimester.

Pangkalahatang-ideya: Mga pinahihintulutang pagbabakuna sa pagbubuntis

Pagbabakuna sa hepatitis (A at B)

Ang STIKO ay tahasang nagrerekomenda ng pagbabakuna laban sa influenza (flu) pertussis (whooping cough) at Covid-19 sa panahon ng pagbubuntis:

  • Pagbabakuna ng whooping cough: Ang mga buntis na kababaihan ay dapat palaging mabakunahan laban sa whooping cough (pertussis), gaano man katagal ang nakalipas na huling pagbabakuna. Ang pagbabakuna ng pertussis ay inirerekomenda sa simula ng huling tatlong buwan ng pagbubuntis. Kung may mas mataas na panganib ng napaaga na kapanganakan, ang pagbabakuna laban sa pertussis ay dapat ibigay nang maaga sa ikalawang trimester.

Ang isang buntis ay dapat ding mabakunahan laban sa tetanus, dahil ang pathogen ay matatagpuan saanman sa mundo, sa anumang lugar. Bilang karagdagan, inililipat ng ina ang kanyang mga panlaban sa tetanus (antibodies) sa bata at sa gayon ay pinoprotektahan ang bagong panganak mula sa impeksyon. Kadalasan, ang pagbabakuna ng tetanus ay pinalakas kasabay ng pagbabakuna laban sa dipterya.

Contraindicated na pagbabakuna sa pagbubuntis

Ang ilang mga inactivated na bakuna ay maaari ding ibigay sa mga buntis na kababaihan kung talagang kinakailangan – halimbawa, dahil sa paglalakbay sa mga endemic na lugar o malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong nahawahan (hal., bakuna sa cholera).

Pangkalahatang-ideya: Mga kontraindikadong pagbabakuna sa pagbubuntis

  • Pagbabakuna sa tigdas
  • Bakuna sa beke
  • Pagbabakuna ni Rubella
  • Bakuna sa manok
  • Bakuna sa dilaw na lagnat
  • Bakuna sa kolera