Intensive care unit

Ang isang intensive care unit ay espesyal na idinisenyo upang magbigay ng pangangalagang medikal at pag-aalaga sa mga pasyente na ang kondisyong medikal ay o maaaring maging nagbabanta sa buhay. Kabilang dito ang mga biktima ng aksidente na may malubhang pinsala, mga pasyente na kamakailan lamang ay sumailalim sa operasyon at mga pasyenteng may matinding sakit tulad ng stroke, sepsis, pulmonary embolism o may organ failure. Ang mga doktor na nangangalaga sa mga pasyente sa isang intensive care unit ay may karagdagang pagsasanay sa critical care medicine.

Pagsubaybay sa masidhing pangangalaga

Intensive Care Therapy

Ang isang intensive care unit ay nilagyan ng mga espesyal na therapeutic device na kadalasang kinakailangan para sa mga pasyenteng may kritikal na sakit. Kabilang dito ang mga ventilator, heart-lung machine, feeding tubes, electronically controlled syringe pump para sa pagbibigay ng gamot at mga painkiller, at resuscitation equipment.

Masinsinang pagaaruga

Ang pangangalaga sa mga pasyente ng intensive care ay partikular na hinihingi at nakakaubos ng oras. Sa mga kritikal na sandali, ang mga nursing staff ay dapat na makapag-react nang mabilis at may kakayahan. Sa pisikal, ang mga pasyente ng intensive care ay nangangailangan din ng espesyal na pangangalaga - kailangan silang hugasan at muling patulugan, kailangan silang kausapin at bigyan ng pansin. Upang matugunan ang mga kinakailangang ito, ang mga nursing staff sa isang intensive care unit ay espesyal na sinanay sa pagsubaybay at pag-aalaga sa mga pasyente ng intensive care.